Terapie

Vítejte na Meetině. Na místě, kde se stín lesa rozestupuje a věci nabývají v jasném světle blízkého setkání nové barvy i tvary. Zveme vás k návštěvě bezpečného, nehodnotícího a léčivého.

Ceník:

800 Kč – terapeut junior / sezení 50 minut

1000 Kč – terapeut senior / sezení 50 minut

400 Kč – odborná konzultace (30 minut)

Meetina_charakter_1

Jedním z cílů Meetiny je zvýšení dostupnosti ověřené terapeutické péče. Můžete se spolehnout, že naši terapeuti mají vždy dokončenou potřebnou úroveň vzdělání, kterou pro vykonávání této činnosti musí splňovat. Proč se ale ceny za jedno sezení u jednotlivých terapeutů liší?

 

Terapeut junior. Má dokončenou tu část psychoterapeutického výcviku, aby mohl vykonávat poradenství. K úplnému dokončení tohoto vzdělávání ještě potřebuje splnit určitý počet hodin „pod supervizí“ (to znamená, že svou praktickou činnost konzultuje se zkušenějším kolegou z daného psychoterapeutického směru) a v některých případech další výcvikové nároky. Tím je zajištěno, že se jeho praxe vyvíjí odpovídajícím, odborným směrem.

 

Terapeut senior. Má plně dokončený psychoterapeutický výcvik, včetně fáze povinného setkávání se supervizorem, závěrečných zkoušek a dalších náležitostí. Považujeme však za důležité, aby i v této fázi zůstalo sebevzdělání našich terapeutů zachováno. Proto je naší podmínkou, aby i oni stále do supervize docházeli.

 

Odborné konzultace. Naši terapeuti vás rádi přivítají a pomůžou vám s orientací ve vašich starostech i v podpůrných službách a odbornících, kteří vám s nimi mohou pomoci. Pokud nevíte, zda je terapie pro vás, a potřebujete napřed trochu projasnit terén, napište e-mail na sarka@meetina.cz a domluvíme termín.

Náš tým

Mgr. Šárka Gabrielová

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení 1000 Kč

Kontakty

+420 775 144 173

sarka@meetina.cz

Jsem psycholožka a psychoterapeutka v psychodynamickém směru. Zajímám se o biosyntézu, která se zaměřuje na celostní pojetí člověka, na jeho tělesné, prožitkové a mentální procesy. 

Základem terapie a vztahů je pro mě důvěra a vzájemný respekt. Skrze bezpečný prostor společně nahlédneme na váš život, vztahy, přání a vize. Podíváme se na vaše zdroje a na to, co je jim překáží, především posílíme vaše zdravé zdroje. 

Nabízím individuální psychoterapii pro adolescenty a dospělé. 

 

Pracovní zkušenosti

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky – psycholožka (2018 – 2023)

Meetina, z. s. – zakladatelka, psycholožka, psychoterapeutka, poradenství, management organizace (2017 – současnost)

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje – psycholožka (2016 – 2018)

Vzdělání

Institut biosyntézy – Psychoterapeutický výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie (2023 – 2026)

Komplexní psychoterapeutické vzdělání – psychodynamický směr, PVŠPS – 538 hodin skupinové výcvikové sebezkuzšenost, 1184 hodin teorie, 100 hodin supervize (2011 – 2022)

NUDZ – project SWITCH – Rozvoj duševní pohody u transgender klientů (2022, 26 hodin)

Remedium – základní kurz krizové intervence (2019, 56 hodin)

Daseinsanalytický výklad snů, doc. Jiří Růžička (2012 – 2014)

Jednooborová psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií (2011 – 2016)

Mgr. Lucie Kutinová

Psycholog

Cena za sezení 800 Kč

Kontakty

+420 724 315 622

lucie@meetina.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sedm let jsem pracovala jako vězeňský psycholog a nyní pracuji jako psycholog u Městské policie v Praze.

Nabízím individuální psychoterapii pro dospělé a seniory.

Co se týče psychoterapie vzdělávám se v integrativní skupinové psychoterapii. Psychoterapeutickou zkušenost jsem začala získávat v mém prvním zaměstnání. Tam jsem pracovala s celou škálou klientů – zejména osobami závislými, s poruchou osobnosti a poruchou nálady. V Meetině působím od r. 2023.

Záleží mi na tom, aby každý z nás mohl prožívat zdravý, smysluplný a spokojený život. Miluji seberozvoj a zdraví v jeho plném pojetí. Poskytuji ho sobě a vedu k němu všechny, kteří o to mají zájem.  Rozvíjím sebe sama a druhé k celistvosti, harmonii, zdraví, radosti a lásce.

Pracovní zkušenosti

Městská policie hl. m. Praha – psycholog (od 3/2023)

Věznice Příbram – psycholog (1/2016 – 2/2023)

Vzdělání

Výcvik v Integrativní psychoterapii, Skálův Institut Praha, komunita XIV (2017 – současnost)

Výcvik v kompletní krizové intervenci, Déčko Liberec (2013 – 2014)

Studium Jednooborové psychologie, FF UK Praha (2009 – 2015)

Absolvovala jsem řadu dalších kurzů – např.  Motivační rozhovory, Empowerment, Zpětná vazba, Práce se stresem v pomáhajících profesích, Efektivní rodičovství, Léčba závislostí v rámci TK.

Mgr. Václav Škvařil

Psycholog

Cena za sezení 800 Kč

Kontakty

Jsem psycholog a frekventant výcviku v analytické psychoterapii, což je hlubinný psychoterapeutický přístup vycházející z díla Carla Gustava Junga. V rámci své praxe nabízím individuální terapii pro dospělé. Terapeuta vnímám jako průvodce, který druhému člověku umožňuje zahlédnout životní situace a vlastní postoje v novém světle, svými otázkami rozšiřuje možnosti vztahu k sobě a druhému, a umožňuje, aby se postupně mohly vynořit a zvědomit vnitřní zdroje, z kterých lze ve svém životě čerpat. Ve své praxi kromě rozhovoru využívám také práci se symbolickým materiálem (sny, fantazie, …), což dle mého názoru může terapeutický proces obohatit o další perspektivu a umožňuje dané téma nahlédnout novým způsobem. Věřím, že v atmosféře bezpečí a důvěry terapeutického vztahu se to podstatné dříve či později objeví a bude příležitost to oslovit.

 

Pracovní zkušenosti

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – psycholog (od 5/2020)

Carpe Diem Bohemia, s.r.o., psycholog ve zdravotnictví (10/2019 – 3/2020)

Linka bezpečí, z.s. – telefonický krizový intervent (2018 – 2019)

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna – lektor primární prevence (2015 – 2017)

 

V průběhu studií jsem také absolvoval stáž na různých klinických nebo poradenských pracovištích.

Vzdělání

Výcvik v analytické psychoterapii, Česká společnost pro analytickou psychoterapii (2018 – současnost)

Doktorské studium, Pedagogická a školní psychologie, PedF UK (od r. 2020)

Výcvik v telefonické krizové intervenci, Linka bezpečí z.s. (2017 – 2018)

Půlroční kurz terapeutické práce s pískovištěm, Centrum Hladina (2019 – 2020)

Psycholog ve zdravotnictví, PVŠPS (2019)

Osmitýdenní kurz Mindfulness – MBSR, Právě teď (2017)

Kurz krizové intervence pro 21. století, Lektor4u (2015)

Jednooborová psychologie, PedF UK (2013 – 2019)

Mgr. Martin Kraus

Psycholog

Cena za sezení 800 Kč

Kontakty

+420 722 905 805

martin@meetina.cz

Věřím, že každý má schopnost aktivně ovlivňovat a usilovat o co nejnaplněnější a nejspokojenější život, navzdory všem výzvám a náročným životním situacím, které přináší jak současný svět, tak lidský život jako takový.

Na základě svých pracovních i životních zkušeností se zaměřuji zejména na práci s klienty, kteří si prošli nebo prochází náročnou etapou života, depresivními nebo úzkostnými stavy, vztahovými problémy, nebo prostě hledají cestu k sobě samým.

Jako terapeut vycházející z daseinsanalyticky zaměřeného přístupu chápu terapii jako autentické lidské setkání. Pracuji tak, aby se klient cítil skutečně vyslyšen a doopravdy pochopen a abychom společně hledali nikoli univerzální, ale individuální řešení, která povedou k objektivnímu zlepšení klientova stavu.

Jako psycholog se do terapeutického procesu snažím přinášet také aktualizované vědecké poznatky z oblasti psychologie, které pomohou klientovi pochopit a lépe nahlédnout souvislosti našeho duševního a tělesného prožívání.

Klient je aktivním účastníkem naší spolupráce. Společně hledáme funkční a udržitelné cesty ke změně, průběžně stanovujeme cíle a vyhodnocujeme prospěšnost naší vzájemné spolupráce. Při spolupráci volím upřímný, ale laskavý a podporující přístup. Základem úspěšné spolupráce je pro mne důvěra mezi klientem a terapeutem.

Pracovní zkušenosti

Meetina (2022 – současnost)
Vazební věznice Praha Pankrác – psycholog oddělení výkonu trestu (2020 – 2022)
ZŠ a MŠ Tyršova – školní psycholog (2019 – 2020)
Jules a Jim – programy selektivní prevence (2019 – 2020)

Vzdělání

Psychoterapeutický výcvik – Daseinsanalytický směr (2011 – 2016) – v současnosti v supervizní části
Jednooborová psychologie – Pražská Vysoká škola psychosociálních studií (2011 – 2018)
Kurz práce s kolektivy dětí a mládeže zasaženými šikanou (2014)
Kurz motivačních rozhovorů (2013)

Mgr. Jana Smolka

Psycholog

Cena za sezení 800 Kč

Kontakty

+420 730 909 324

jana.smolka@meetina.cz

Nabízím individuální terapii a poradenství pro dospělé, adolescenty a děti. Doprovázela jsem klienty na jejich cestě k hlubšímu poznání sebe sama jako terapeutka v poradně a také v denním stacionáři pro lidi se schizofrenií. Má profese mě, ale zavedla i k dětským klientům, konkrétně krizovou linku pro děti a dospívající a do školky, kde jsem se dětem věnovala prostřednictvím terapie hrou.
Když se společně s klientem vydám na cestu hledání toho, jak by mu mohlo být v jeho živote lépe, ráda jako kompas použiji jeho sny a imaginace, anebo arteterapii. Záleží mi na tom, abych klientovi poskytla prostor, v kterém je možné říct cokoliv a aby to, co se v terapii vyjádří, mohlo být nejen propojeno s minulostí, ale autenticky prožito v tu danou chvíli.
Ráda odpočívám při tvořením z hlíny, v hledišti divadla nebo procházkou v přírodě. Oblíbenou součástí mých dnů je káva a smích.

Pracovní zkušenosti

Sociální klinika (2019-součastnost)

Dětské centrum Ako Doma (2017-2019)

Křídla, Sdružení příbuzných, přátel a lidí s psychickými poruchami (2015-2019)

Psychologická poradna PhDr. Valkovič (2013-2019)

Unicef (2013–2015) – distanční poradenství

Vzdělání

Univerzita Komenského v Bratislavě (2007-2012)

Psychoterapeutický výcvik (2012)

Kurz Využití koláží v arteterapii (2013)

Výcvik v terapii hrou (2017)

Kurz psychoterapie psychóz (2018)

Kurz trauma a traumatická krize (2020)

Kurz trauma a disociace (2021)

Mgr. Jana Geisslerová

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení 1000 Kč

Kontakty

+ 420 603 737 501

jana@meetina.cz

Jmenuji se Jana, jsem psycholožka a jedna ze zakládajících členek Meetiny. Na Meetině nabízím individuální poradenství pro dospělé, adolescenty i děti. Po domluvě mohu poskytnout také jednorázové rodinné poradenství. 

Vedle individuální terapeutické praxe pracuji také v dětské psychiatrické nemocnici. Pracovní zkušenosti s dětskou klientelou mi už několik let pomáhají nahlédnout hlouběji do jejich duší. Práce s dětmi mi opakovaně připomíná, jakou fušku za sebou ve svých životech všichni máme.

V setkáních s klienty nikdy nevystupuji jako morální autorita nebo soudce, ani jako čaroděj, který vždy zná správnou odpověď. Naopak. Chci být parťákem na jejich cestě. Takovým, se kterým je možné zcela přirozeně mluvit, plakat nebo se naštvat. Psychoterapie ale není jen o vážných tématech. Ticho, smích a příběhy všedních dní sem patří úplně stejnou měrou.

I já docházím na psychoterapii a díky ní moc dobře rozumím tomu, že každý potřebujeme svůj vlastní čas i tempo na cestu k otevřenosti se cizímu člověku, ale hlavně otevřenosti k sobě samému.

Ve volném čase ráda trávím chvíle v tichu divokých lesů nebo naopak poslechem hudby, kterou se snažím i sama vytvářet. Dobré jídlo a můj pes mi také zaručeně umí zvednout náladu.

Pracovní zkušenosti

Dětská psychiatrická nemocnice Louny (2021 – 2022)

ZŠ Lyčkovo náměstí – školní psycholog (2018 – 2021)

Meetina – zakladatel a psychoterapeut (2017 – současnost)

CZEPS – Psycare pracovník (dobrovolná činnost, 2020)

Vzdělání

Jednooborová psychologie na PVŠPS (2011-2018)

Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru (2011 – 2022)

Základní kurz v Rorschachově metodě (2021)

Kurz psychologa ve zdravotnictví (2021)

Základní kurz krizové intervence (2020)

Kurz Sand Tray (2019)

Mgr. Nikola Leciánová

Psycholog

Cena za sezení 800 Kč

Kontakty

+420 736 223 787

nikola@meetina.cz

Vystudovala jsem magisterské studium psychologie a absolvovala pětiletou sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku. Terapii vnímám jako bezpečný a důvěrný prostor pro sdílení všeho, co klient potřebuje, aniž by ho za jeho slova nebo činy někdo hodnotil. Při práci s klienty vnímám jako stěžejní přijetí daného člověka takového, jaký je, i s jeho emocemi a myšlenkami. Nevystupuji v roli rádce a věřím, že všechny odpovědi má každý z nás ukryté v sobě, jen je potřeba je trpělivě hledat a být schopen je uvidět. A já u toho budu s vámi. V průběhu našich setkání vám můžu být jakýmsi průvodcem při hledání vašich vlastních odpovědí a zároveň podporou při této jedinečné cestě.

Pracuji pod supervizí.

Pracovní zkušenosti

Pedagogicko psychologická poradna, Praha 10 – psycholog (od srpna 2022)

Centrum Alkos (2022)

Meetina (2021 – současnost)

Praxe v Poradně Therapia – poradce v online psychologické poradně (2021)

Praxe v pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, pracoviště Benešov – náslechy vyšetření (2020)

Praxe v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET – náslechy skupinových terapií (2018-2019)

Praxe v Národním ústavu pro autismus – asistentka dětí s PAS (2018)

Praxe v Národním ústavu duševního zdraví – klinická praxe na oddělení afektivních poruch (2017)

Vzdělání

Základní kurz krizové intervence Remedium (2021 – 2022)

Universitat Autònoma de Barcelona – roční studijní pobyt Erasmus (2020 – 2021)

Psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru – dokončená sebezkušenostní skupinová část (2016 – současnost)

Jednooborová psychologie, PVŠPS (2016 – 2022)

PhDr. Anna Komorová

Psycholog a psychoterapeut

Cena za sezení 1000 Kč

Kontakty

+420 776 381 603

anna@meetina.cz

Věřím, že každý člověk má v sobě zdroje překonat náročná období, která život přináší. Terapie je pro mě především o hledání a posilování těchto vnitřních zdrojů, o podpoře, sdílení a objevování sebe sama. O bezpečném prostoru, ve kterém je možné mluvit o čemkoliv. Jsem psycholožka a terapeutka a ve své praxi se věnuji dospělým a dospívajícím. Poskytuji podporu v náročných životních situacích, zaměřuji se na rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy a rodičovskou problematiku. Dlouhodobě se zajímám o psychosomatiku, zejména o gynekologickou a porodnickou tématiku. Je mi blízká arteterapie a práce s tělem. 

Pracovní zkušenosti

Meetina (od 2018) 

Psychiatrická nemocnice Bohnice – arteterapie na dětském oddělení – dobrovolník (2018)

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 – psycholog (2016 – 2017) 

Rosa, centrum pro ženy – psycholog (2015) 

Linka bezpečí – konzultant (2014 – 2015) 

Vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v integrativní gestaltpsychoterapii (INSTEP) (2015 – 2021) 

Státní rigorózní zkouška na katedře psychologie FF UK (2017) 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (2014 – 2015) 

Systematický kurz arteterapie a artefiletiky (2014 – 2015) 

Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (2013 – 2014) 

Kurz systemické psychoterapie a psychologického koučování (2013 – 2014) 

Studijní pobyt Erasmus na Universität Wien, Rakousko (2013) 

Jednooborová psychologie – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2009 – 2015)

Mgr. Klára Wippler Matějíková

Psycholog a psychoterapeut

 

Kontakty

+420 606 612 063

klara@meetina.cz

Životní cesty mě zavedly k psychoterapii, nejdříve vlastní, potom do role terapeutovy. Věřím, že cesta k sobě je ta nejdůležitější, že hledat smysl má smysl, že pravda je důležitá, že láska je důležitá, že na čem doopravdy záleží, jsou vztahy. Baví mě, že o tom všem a nejen je psychoterapie.

Miluju přírodu, tvoření, smích, kávu a mnohé další.

Pracovní zkušenosti

ZŠ Veltrusy – školní psycholog (od 2018)

Meetina – individuální psychoterapie (od 2019)

Roudnice nad Labem – soukromá praxe (od 2022)

Vzdělání

Kurz krizové intervence I. (2019)

Kurz Sand Tray (2020)

Psychoterapeutický výcvik – Daseinsanalytický směr (2010–2020)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor psychologie (2010-2015)

Mgr. Michala Krejčová

Psychoterapeut

Středa, čtvrtek, dle domluvy

Kontakty

+420 736 101 647

michala@meetina.cz

Momentálně mám kapacitu naplněnou, nové klienty nepřijímám.

Nabízím pomoc klientům, kteří chtějí změnu, chtějí se zaměřit na osobní rozvoj, vztahy, svou situaci, zvládání těžké situace (rozvod, úmrtí, ztráta, nemoc, změna …) atp.

Nejčastější témata, která s klienty řeším jsou problémy ve vztazích, stres, sebevědomí, potíže v komunikaci s okolím, úzkosti a obavy, zpracování negativních až traumatických zážitků.

Psychoterapii vnímám jako společnou cestu, kde je mou hlavní činností být na této cestě dobrým průvodcem. Důležité je pro mne vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné mluvit o čemkoli a kde můžete lépe porozumět sobě i ostatním, najít možnosti řešení svých potíží a v neposlední řadě se vyrovnat s těžkostmi, které jste na své cestě potkali.

Při práci vycházím z toho, že každý je jedinečný a na nejlepší řešení svých potíží může přijít sám. A já jsem připravena mu v tom maximálně pomoci. Nedávám tedy žádné univerzální rady, naopak se snažím v při naší spolupráci najít řešení „šité na míru“.

Mým hlavním nástrojem je rozhovor, dále však mohu využít práci s terapeutickými kartami, pískovištěm a další. Při psychoterapii využívám hlavně narativní přístup a na řešení orientovaný přístup.

Pracuji osobně i online.

Pracovní zkušenosti

Psychoterapeutické centrum Řipská – psychoterapeut (od 2021)

Meetina – psychoterapeut (od 2019)

Barevný svět dětí – psychoterapeut (od 2019)

Barevný svět dětí – sociální pracovník (od 2016)

Dům tří přání – sociální pracovník (2015 – 2016)

Vzdělání

Psychodiagnostické minimum (2021)

Kondiční jízdy v narativní terapii (2021)

Webináře zaměřené na práci online (2020-2021)

Kompletní krizová intervence (2019-2020)

Environmentální úzkost (2020)

Sada karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii a poradenství (2019)

Inspirativní seminář pro inovativní přístupy v přímé práci s ohroženými dětmi a rodinami (2019)

Sandplaying – využití herního pískoviště v poradenství s dětmi i dospělými (2018)

Práce s motivací klienta v sociální službách (2017)

Děti a ztráta (2018)

Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči (2018)

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (2017)

Vytváříme knihu života (2017)

Základy mediace (2016)

ADHD a práce s dětmi (2016)

Problematika automutilací a poruchy příjmu potravy (2016)

Psychiatrické minimum v práci s dětmi (2015)

Rozvod v duši dítěte (2015)

Komplexní psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií (2016-2020)

Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, Sociální a charitativní práce (2010-2016)